Mer om Personligt Ombud

Mer om Personligt Ombud

Personligt ombud är ett stöd till hjälp för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera. Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig:

– identifierar och formulerar vi vilka behov du har
– tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar
– söker vi det stöd du önskar och har behov av

Du kan få stöd i exempelvis vårdkontakter eller i kontakten med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Du kan även få stöd om du vill överklaga ett beslut.

Vem kan få ett personligt ombud?

Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag. Eller om du har den hjälp du behöver, men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Ingen diagnos eller remiss behövs för att få personligt ombud och vi träffas där du vill.

Våra bedömningsgrunder:

  • Tillhör du målgruppen?
  • Vad finns det för nätverk och insatser runt dig?
  • Har du ett uppdrag som är realistiskt och genomförbart?

Vi ser härifrån och framåt och försöker fokusera på det som går att påverka.

Olika myndigheter kan också hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud.

Vem bestämmer om man får ett PO eller inte?

Vi gör en bedömning. PO är en möjlighet, men ingen rättighet.

Annat som är bra att känna till

  • Du ska ha fyllt 18 år och vara skriven i någon av våra kommuner för att kunna få stöd av oss.
  • Vi för inga journaler och personligt ombud är kostnadsfritt.
  • Våra tjänster är en möjlighet men ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag.
  • Verksamheten finansieras av statsbidrag samt kommunerna i samverkan.

Vill du få kontakt med personligt ombud?

Du som vill få kontakt med personligt ombud kan kontakta oss själv genom att ringa, skicka e-post eller skriva brev. Om du vill kan du också be någon annan att hjälpa dig ta en första kontakt med oss.

Vad händer konkret när du tar en kontakt?

Beroende på hur du väljer att ta kontakt kan det skilja sig något, men vid första kontakten med ett Personligt Ombud skapas som regel ett kort underlag i form av exempelvis kontaktuppgifter, hur du vill bli kontaktad vidare etc. I vissa fall händer det att det redan vid första kontakten blir tydligt att ditt behov kan tillgodoses på annat sätt, genom exempelvis rådgivning eller hänvisning vidare alternativt att Ombudet du pratar med redan i första kontakten kan bedöma att du ej tillhör vår målgrupp. I annat fall bokas en tid in för ett så kallat Infosamtal (eller nybesök), endera bokas detta redan vid första kontakten eller efter att verksamheten haft genomgång för att fördela nya kontakter, detta kommer du få reda på.

Vid Infosamtalet kommer du få mer information om verksamheten Personligt Ombud, du kommer få svara på vissa ”kartläggande” frågeställningar samt att du naturligtvis har möjlighet att själv ställa frågor, syftet med Infosamtalet är att du ska få information om verksamheten så det blir begripligt, att vi tillsammans kartlägger din livssituation vilket skapar en grund för oss att kunna göra en ”målgrupps bedömning”, definiera eventuellt uppdrag samt titta på vilka mål som är aktuella för kontakten med Personligt Ombud. Efter Infosamtalet har vi förhoppningsvis ett tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning och ett beslut kommer fattas om du erbjuds kontakt med Personligt Ombud eller ej.

Du kommer inom en tid efter samtalet bli kontaktad med ett besked om vår bedömning och du får då såklart göra ett eget val om du vill ha stöd av ett Personligt Ombud eller ej om vi erbjuder det. I vissa perioder har vi i vår verksamhet ett ganska högt tryck och många pågående kontakter vilket kan innebära att det finns en kö, vilket kommer innebära att vi ej kan starta upp kontakten med kort varsel, denna information kommer du också få. Personligt Ombud är dock ingen akut hjälp och upplever du att du behöver stöd mer skyndsamt så kan du läsa på startsidan om detta, Personligt Ombud är som nämnts inte heller en rättighet utan en möjlighet, läs mer under ”frågor och svar” I menyn högst upp om du har funderingar. Är du inte nöjd med det besked som ges så framför gärna det så att du kan få en förklaring till verksamhetens bedömning. Eftersom Personligt Ombud inte är en myndighet eller en biståndsbedömd insats så är det inte möjligt att formellt överklaga den bedömning som verksamheten gör men vi i verksamheten strävar alltid efter att vara så tydliga vi kan och vi försöker hjälpa till på bästa sätt.

Se kontaktuppgifter på sidan ”Här finns vi”